VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Zaplacením objednávky uživatel souhlasí s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v nich uvedená.

​1. Obecná ustanovení

​1.1. Poskytovatelem ubytování a služeb s tím spjatých je UNIQ FLASH s.r.o. se sídlem č.p. 78, 257 26 Český Šternberk, IČ: 07069260, jednající v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen „Poskytovatel" / „Prodávající").

1.2. Uživatel je fyzická či právnická osoba, která uhradila objednávku Poskytovatele (dále jen „Uživatel" / „Kupující")

​2. Předmět služby

​2.1. Předmětem služby je poskytování ubytování, které lze rezervovat na serveru Poskytovatele (dále jen „produkt").

​3. Rozsah služby

​3.1. Uhrazením ceny produktů získává Uživatel právo na využití ubytování či služby s tím spjaté ve zvoleném termínu.

​4. Práva a povinnosti Uživatele

​4.1. Uživatel je povinen uhradit cenu produktů stanovenou na webových stránkách Poskytovatele, a to na místě v ubytování či (pokud je taková možnost) předem.

4.2. Uživatel má právo využívat služby objednaných produktů.

4.3. Uživatel se zavazuje dodržovat pravidla uvedená v článku 10 – Ochrana autorských práv.

​​5. Objednávka

​5.1 Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na serveru Poskytovatele. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky Poskytovatele. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě včetně všech služeb a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce Poskytovatele a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách prodávajícího jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

6. Kupní cena, daňový doklad

​6.1. Ve formuláři na webové adrese Poskytovatele najdete všechny ceny služeb. Ceny jsou uvedeny jako konečné. 

6.2. Daňový doklad vám bude vystaven na základě uhrazené ceny. Daňový doklad slouží jako doklad o zakoupení produktů.

​7. Způsob a forma platby

7.1. Způsob platby
Platbu je možné provést předem převodem na bankovní účet Poskytovatele či v místě ubytování kartou či hotově. výjimku stanoví skupiny, které se domlouvají s ubytováním individuálně a akceptují platební metody dle předem dohodnutých podmínek.

​7.2. Možnosti plateb
a) Bankovním převodem
b) Platební kartou
c) Hotově

​​8. Garance vrácení peněz

​8.1. Při objednání produktů má kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, a to v rámci časového horizontu, přičemž uhradí procentuální část kupní ceny, a to:

a) 14 dní před nástupem 0% z kupní ceny
b) mezi 14 a 3 dny před nástupem 30% z ceny
c) méně než 3 dny před nástupem 100% z ceny

​Odstoupení je možno provést elektronickou formou na e-mailu: info@uniqhotel.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupuje. V případě, že byl produkt již zaplacen ze strany Kupujícího, bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně produktu (případně poměrná část), který kupující podepíše a elektronicky pošle jeho naskenovanou kopii. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení podepsaného dobropisu. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem.

​Storno rezervací skupin, které byly řešeny individuálně telefonicky či mailem se řeší vždy dle předem dohodnutých podmínek.

​8.2. Případné reklamace nebo námitky může kupující kdykoli vznést elektronickou formou prostřednictvím e-mailu info@uniqhotel.cz. Pro podání reklamace či námitky není předepsán zvláštní formulář, z vyjádření kupujícího musí jen vždy vyplývat, v čem spočívá jeho reklamace či námitka a jakou formu jejího vyřízení požaduje. O podané reklamaci či námitce rozhodne Poskytovatel nejpozději do 30 dnů od jejího obdržení, s tím, že Uživatel o tom bude vyrozuměn e- mailem a pokud Poskytovatel Uživateli zcela nevyhoví, své rozhodnutí odůvodní.

​9. Práva a povinnosti Poskytovatele

​​9.1. Poskytoval má povinnost zpřístupnit a zajistit ubytování a veškeré služby s tím spjaté (předem sjednané) ve sjednaném termínu.

9.2. Objednáním produktů a sdělením e-mailové adresy uděluje Uživatel Poskytovateli souhlas, aby tuto e-mailovou adresu používal pro propagaci svých služeb, jakož i služeb svých obchodních partnerů. Poskytovatel může přiměřeně informovat formou reklamních sdělení Uživatele o svých dalších službách, resp. o dalších službách jeho obchodních partnerů, a to s využitím e-mailové adresy Uživatele, přičemž Uživatel s tímto souhlasí. Poskytovatel je povinen přestat zasílat případná reklamní sdělení Uživateli v případě, že mu toto Uživatel sdělí e-mailovou zprávou.

​9.4. Uživatel nemá v případě výpadku serveru žádný nárok na finanční kompenzaci nebo vrácení zaplaceného poplatku. Poskytovatel je povinen vynaložit nezbytné úsilí na odstranění technických problémů serveru.

​10. Ochrana autorských práv a dobrého jména Poskytovatele

​10.1. Produkty jsou autorským dílem Poskytovatele a ten neposkytuje Uživateli právo šířit dílo dále jakýmikoliv cestami elektronické, či jiné komunikace nebo je jakýmkoli jiným způsobem zveřejňovat nebo poskytovat třetím osobám.

​10.2. Uživatel se zavazuje dodržovat obchodní podmínky, otevírací dobu a provozní řád ubytování.  ​

​10.3. Uživatel se zavazuje chránit své přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo). Uživatel nesmí umožnit třetím osobám, aby se přihlašovaly pod jeho přístupovými údaji. V případě, že Uživatel třetí osobě takový přístup umožní, nese plnou odpovědnost za případný vznik škody jako by se zneužití dopustil sám.

​10.4. V případě prokázaného porušení tohoto článku 10 zaplatí Uživatel Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč.

​10.5. Uživatel se zavazuje zdržet se veškerého jednání, které by mohlo ohrozit dobré jméno Poskytovatele, zejména zveřejňování nepravdivých informací či neobjektivního hodnocení jeho služeb. Uživatel se dále zavazuje zdržet se veškerého nekalosoutěžního jednání, včetně případného odrazování zájemců o zakoupení produktů. V případě nedodržení této povinnosti zaplatí Uživatel poskytovateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč.

​11. Závěrečná ustanovení

​11.1. Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Uživatel souhlasí s tím, že Poskytovatel uchovává ve své databázi údaje vložené Uživatelem při objednávce produktů, a že je oprávněn tyto údaje zpracovávat pro účely obchodních vztahů s Uživatelem a neposkytovat je třetím stranám. Tento souhlas se uděluje po celou dobu trvání obchodního vztahu s Poskytovatelem, nestanoví-li zvláštní zákon lhůtu delší. Uživatel bere na vědomí, že má práva zakotvená v § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů.

​11.2. Jsou-li nebo budou-li jednotlivá ustanovení těchto smluvních podmínek neplatná, zůstávají ostatní ustanovení v platnosti. Takto vzniklá mezera bude nahrazena úpravou odpovídající účelu a smyslu těchto podmínek.

​11.3. Uživatel rozumí tomu, že všechny informace poskytované v rámci produktů Poskytovatele jsou určeny výhradně ke studijním účelům tématu zvýšení produktivity či k pobavení a slouží jako všeobecná doporučení bez znalosti konkrétní situace jednotlivého Uživatele.
Poskytovatel neodpovídá za způsob, jakým Uživatelé jeho rady aplikují v praxi, a proto nepřebírá odpovědnost ani za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů a jejich případné následky. Pracovní výkon a efektivita práce je odpovědností každého Uživatele a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Ustanovení 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, proto na právní vztahy Poskytovatele a Uživatele nedopadá.

​11.4. Tyto Podmínky a vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí právním řádem České republiky.

​11.5. Jakákoliv komunikace mezi Poskytovatelem a Uživatelem probíhá elektronicky formou elektronické pošty (emailu).

​11.6. Tyto podmínky užívání nabývají účinnosti dne 1.1. 2022. Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky užívání kdykoliv změnit, o čemž bude Uživatel vyrozuměn nejméně s měsíčním předstihem před nabytím změny účinnosti podmínek užívání a bude mu dána možnost smlouvu s Poskytovatelem z tohoto důvodu vypovědět.

​12 Mimosoudní řešení sporů

12.1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs . Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

12.2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

12.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele."